top of page
بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

کلم قمری  Brassica oleracea  Var. gongylodes

TS047

Testardo F1
رقم هیبرید F1 و متوسط زودرس بوده و دارای سطح برگ محدود است. قسمت خوراکی آن به رنگ سبز با اندازه متوسط و گرد می­ باشد. مقاوم به گلدهی زودتر از موعد و بلوغ بیش از حد است. کشت بذور در تیر و مرداد ماه، انتقال نشاء در شهریور و مهرماه و برداشت در آذر و دی­ ماه صورت می­ گیرد.
bottom of page