top of page
بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

کلم پیچ ساوی  Brassica oleracea var. sabauda

TS081

​Magic Ball F1

(نوعی کلم پیچ که دارای برگ های چروکیده است)

رقم هیبرید F1 و متوسط ­رس بوده و دارای ساقه کوتاه، برگ­ های چروکیده، هد محکم و فشرده به رنگ سبز پررنگ و وزن 1.5 تا 2 کیلوگرم است. مناسب جهت کشت بهاره بوده ولی قابلیت کشت در تابستان جهت برداشت پاییزه را نیز دارد. بعد از 90-80 روز پس از نشاکاری برداشت صورت می­ گیرد.

bottom of page