top of page
بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

خیار  Cucumis sativus

TS094

​Marketmore

این رقم از نوع خیارهای سالادی بوده که تولید بوته­ های رونده و میوه ­های سیلندری به رنگ سبز تیره و طول 20 تا 22 سانتی­ متر می ­کند. گوشت میوه ترد و دارای تعداد کمی بذر است. بهتر است جهت برداشت حداکثری محصول شاخه اصلی را بعد از چهار برگه شدن سربرداری کرد و سپس همین عمل را روی شاخه ­های جانبی انجام داد. در صورتی که میوه ­های کوچکتر نیاز است باید میوه­ ها سریعا برداشت گردند.

TS101

Lunngo Tortarello

Verde Scuro

این رقم خیار چنبر بوده که تولید میوه های دراز به رنگ سبز تیره می کند. برداشت میوه ها بهتر است زمانی صورت بگیرد که میوه ها توسعه یافته اند. بافت میوه نرم و دارای طعم مطلوبی است. فاصله مناسب کشت بین بوته ها روی ردیف 30 تا 40 سانتی متر و بین ردیف ها یک متر می باشد.

TS100

Lungo Toratello Chiaro

این رقم مشابه رقم TS101 Lungo Tortarello Verde scuro بوده با این تفاوت که رنگ میوه های این رقم سبز روشن می باشد.

TS096

Chinese Slangen

این رقم از نوع خیارهای سالادی بوده که تولید بوته ­های رونده و میوه ­های دراز به رنگ سبز تیره می­ کند. گوشت میوه ترد و دارای تعداد کمی بذر است. بهتر است جهت برداشت حداکثری محصول شاخه اصلی را بعد از چهار برگه شدن سربرداری کرد و سپس همین عمل را روی شاخه­ های جانبی انجام داد. در صورتی که میوه­ های کوچکتر نیاز است باید میوه ­ها سریعا برداشت گردند. فاصله مناسب کشت بین بوته ها روی ردیف 30 تا 40 سانتی متر و بین ردیف ها یک متر می باشد.

bottom of page