top of page
بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

لوبیاسبز پاکوتاه Phaseulus vulgaris

TS300FAG

​FN300

رقمی است دارای غلاف­ های بسیار نازک به رنگ سبز تیره  که به طول 14 و قطر 7 سانتی­ متر بوده و دارای بذرهای سفید رنگ است. گیاهان پاکوتاه با سطح برگ بالا و مقاوم به بیماری­های رایج لوبیا تولید می­ کند. زمان کشت آن از اردیبهشت تا مرداد ماه می باشد.

TS381FAG

​Parigino

رقمی متوسط دیررس بوده که قابلیت کشت در شرایط آب و هوایی مختلف را دارا می ­باشد. تولید غلاف­های نازک و ترد به رنگ سبز تیره به طول حدود 13 سانتی ­متر می­کند. دارای عملکرد بالا و طول دوره برداشت طولانی است. زمان کشت آن بهار و تابستان است.

TS382FAG

​Platì

رقمی متوسط زودرس بوده که دارای بافت غلاف نرم به رنگ سبز، مزه مناسب و عملکرد بالا است. رقمی پاکوتاه و مقاوم با سطح برگ بالا می­ باشد. زمان کشت آن از اوایل فروردین تا اواخر شهریور بوده که پس از 80-70 روز بعد ازکشت، برداشت صورت می­ گیرد. فاصله کشت مناسب برای این رقم 50-40 سانتی ­متر است.

TS703FAG

​Pregiato

رقم گزینش شده جدیدی که دارای عملکرد بالا بوده و مناسب کشت بهاره در گلخانه و فضای آزاد و همچنین کشت در اواخر تابستان است. مقاومت بالایی به بیماری­های رایج حبوبات دارد. رقمی پاکوتاه به ارتفاع 55-50 سانتی ­متر و فاقد سطح برگ بالا است. غلاف ­های بسیار ظریف به طول 15 سانتی­متر و قطر 8 میلی ­متر و ترد به رنگ سبز تولید می­ کند. بذرها سفید بوده و از سطح غلاف حتی هنگامی­ که بذرها آماده برداشت می­ گردند، قابل رؤیت نیستند.

bottom of page