بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

FI 500 TS

ابری آبی رنگ (هیبرید F1)
Ageratum houstonianum
press to zoom
FI 516 TS
بگونیا (هیبرید F1)
Begonia x hybrida
press to zoom
FI 532 TS
کوکب
Dahlia pinnata
press to zoom
press to zoom

FI 538 TS

میخک چینی (هیبرید F1)
Dianthus chinensis
press to zoom

FI 540 TS 

میخک (هیبرید F1)
Dianthus barbatus
press to zoom

FI 556 TS

گازانیا (هیبرید F1)
Gazania x hybrida

FI 576 TS 

بنفشه (هیبرید F1)
Viola spp.
press to zoom
press to zoom

FI 594 TS 

مریم گلی آتشین (هیبرید F1)
Salvia splendens

FI 582 TS 

اطلسی (هیبرید F1)
Petunia hybrida
press to zoom
press to zoom

FI 596 TS 

جعفری (هیبرید F1)
Tagetes spp.

FI 577 TS

پامچال (هیبرید F1)
Primula acaulis
press to zoom
press to zoom

FI 614 TS

شاه پسند (هیبرید F1)
Verbena x hybrida

FI 603 TS 

پروانش یا پیچ تلگرافی (هیبرید F1)
Vinca minor
press to zoom

FI 606 TS 

آهار (هیبرید F1)
Zinnia elegans
press to zoom

FI 612 TS

آهار (هیبرید F1)
Zinnia elegans
press to zoom