top of page
بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

بذر

بذور شرکت در انواع زیر موجود می باشند:
Preciseme

در این نوع، بذور با قارچ کش تیمار شده و پیش تیمار (پرایمینگ) شده اند و در نهایت پوشش دار هستند.   این بذور دارای درصد خلوص 100 درصد بوده و قوه نامیه بالایی داشته و گیاهان یکنواخت ایجاد می کنند.

در صورتی که در زمان ثبت سفارش، این نوع بذر موجود نباشد، بعد از 20 تا 30 روز از ثبت سفارش آماده می گردند. 

Pillseme

پلت هایی در حدود 3 تا 3.5 میلی متر می باشند که مناسب برای کشت دقیق بذور در سینی کشت هستند. 

در صورتی که در زمان ثبت سفارش، این نوع بذر موجود نباشد، بعد از 20 تا 30 روز از ثبت سفارش آماده می گردند. 

Pillsemini

پلت های کوچک در حدود 1.5 تا 2.1 میلی متر می باشند که مناسب برای کشت دقیق بذور در سینی کشت هستند. 

در صورتی که در زمان ثبت سفارش، این نوع بذر موجود نباشد، بعد از 20 تا 30 روز از ثبت سفارش آماده می گردند. 

Multiseme

پلت هایی در حدود 2.5 تا 3.5 میلی متر می باشند که حاوی 7 یا 8 بذر هستند و مناسب برای کشت دقیق بذور  (ریحان، جعفری و منداب) در سینی کشت هستند. 

در صورتی که در زمان ثبت سفارش، این نوع بذر موجود نباشد، بعد از 20 تا 30 روز از ثبت سفارش آماده می گردند. 

Norlmalseme

بذرهای نرمال غیر پوشش دار و پلت شده هستند که دارای قوه نامیه و درصد خلوص مطابق با استانداردها و قوانین موجود هستند.

bottom of page