top of page
بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

ملون Cucumis melo

TS256

​Retato degli Ortolani

این رقم تولید میوه ­های گرد می­ کند و پوست میوه شبکه ­ای و دارای شیار می­ باشد. گوشت میوه­ ها فشرده و به رنگ پرتقالی بوده و شیرین و معطر می ­باشد، همچنین میوه­ ها بذر کمی تولید می­ کنند. دارای سازگاری مناسب با شرایط مختلف آب و هوایی بوده و مقاوم به رسیدگی بیش از حد می­ باشد که آن را قادر می ­سازد تا جهت حمل و نقل به مسافت­ های طولانیمناسب باشد.

TS262

​Napoletano Giallo 3

این رقم تولید میوه­ های تخم مرغی می ­کند و پوست میوه چروکیده و به رنگ زرد می­ باشد. گوشت میوه­ ها ترد و به رنگ سفید بوده و شیرین و معطر می­ باشد. این رقم متوسط دیر رس بوده و تولید گیاهان رونده و بزرگ و میوه­ های یکنواخت می ­کند.

TS258

​Tendral Verde

این رقم تولید میوه ­های تخم مرغی با سایز متوسط کرده و پوست میوه چروکیده و به رنگ سبز می ­باشد. گوشت میوه ­ها ترد و به رنگ سفید بوده و شیرین و با طعم عالی می­ باشد. این رقم متوسط دیررس بوده و تولید میوه­ های یکنواخت کرده و عملکرد بالایی دارد.

TS257

Master F1

رقم هیبرید F1 که تولید میوه­ های گرد با پوست شبکه­ ای و دارای شیار به وزن 1.8 کیلوگرم می ­کند. این رقم متوسط زودرس بوده و گیاهان قوی و مقاوم به سویه 1 و 2 بیماری فوزاریوم، بیماری آلترناریایی و سفیدک پودری تولید می­ کند. گوشت میوه­ ها ترد و به رنگ پرتقالی بوده و شیرین با درجه بریکس 14-12 و معطر می­ باشند.

TS259

​Magreb F1

رقم هیبرید F1 از نوع آناناسی با میوه ­های کوچک تا متوسط و پوست شبکه­ ای می­ باشد. طول دوره رشد این رقم 75-65 روز بوده و گیاهان قوی و مقاوم به سویه 1 و 2 بیماری فوزاریوم و سفیدک پودری تولید می­ کند. گوشت میوه ­ها ترد و به رنگ سفید بوده و بسیار شیرین و معطر می ­باشند.

TS261

​Sigal F1

رقم هیبرید F1 از نوع گالیا (Galia) با میوه­ های کوچک و پوست شبکه ­ای می ­باشد. این رقم زودرس بوده و طول دوره رشد آن 60 روز است. گوشت میوه ­ها ترد و به رنگ سبز- سفید بوده و شیرین می ­باشند.

bottom of page