top of page
بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

فلفل نیمه تند  Capsicum annuum

TS291PE

​Corason (in corso d'iscrizione)

این رقم متوسط زودرس بوده و گیاهان نیمه قوی با سطح برگ بالا تولید می ­کند. میوه ­های نسبتا کشیده به طول 7-6 سانتی­ متر با گوشت ضخیم و تند به رنگ سبز که در زمان رسیدن به قرمز تغییر رنگ می ­دهند، تولید می­ کند.

TS275

Nicastrese

​(ex Topepo Rosso Piccante)

 این رقم بسیار زودرس است. گیاهان نیمه قوی با سطح برگ بالا تولید می­ کند. میوه ­ها کوچک، گرد و پهن و از نطر سایز یکنواخت هستند. میوه ­ها دارای پوست صاف و به رنگ سبز بوده که در زمان رسیدن به قرمز تغییر رنگ می­ دهند. گوشت میوه ضخیم و تند است.

TS289

​Papecchia ®

این رقم گیاهان قوی، فشرده و با عماکرد بالای محصول تولید می­ کند. میوه­ ها کوچک، گرد و پهن به عرض 5-4 سانتی­متر هستند. میوه ­ها دارای پوست صاف و به رنگ سبز بوده که در زمان رسیدن به قرمز تغییر رنگ می­ دهند و قابلیت استفاده به عنوان تازه­ خوری و فرآوری کردن دارند. گوشت میوه ضخیم و تند است.

bottom of page