top of page
بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

جعفری Petroselinum crispum

TS342

Gigante Catalogno

این رقم حساس به سرماست و گیاهانی قوی با برگ­ های بزرگ، نیمه معطر به رنگ سبز تیره تولید می ­کند. رشد سریعی داشته و بعد از برداشت مجددا به سرعت رشد می­ کند. زمان کشت آن از اسفند تا شهریورماه بوده که معمولا یک ماه پس از کشت بذرها جوانه می ­زنند و بذر مورد نیاز برای هر هکتار 20 کیلوگرم می ­باشد.جهت رشد مطلوب به خاک­های حاصلخیز و غنی از مواد آلی نیاز دارد.

TS343

​Riccio Muschiato 2

رقمی پاکوتاه با برگ ­های کوچک و دارای بریدگی­ های عمیق ­تر، چروکیده به رنگ سبز روشن بوده که مناسب جهت تازه­ خوری و ادویه ­ای می ­باشد. زمان کشت آن از فروردین تا مهر ماه بوده که معمولا یک ماه پس از کشت بذرها جوانه می ­زنند و بذر مورد نیاز برای هر هکتار 20 کیلوگرم می­ باشد.

TS344

Comune 2

این رقم مقاوم به سرما است و تولید گیاهانی با سایز متوسط و برگ ­های متوسط، معطر و به رنگ سبز تیره می­ کند. رقمی زودرس بوده که رشد سریعی داشته و بعد از برداشت مجددا به سرعت رشد می­ کند. زمان کشت آن از فروردین تا مهر ماه بوده که معمولا یک ماه پس از کشت، بذرها جوانه می­ زنند و بذر مورد نیاز برای هر هکتار 20 کیلوگرم می­ باشد.

bottom of page