top of page
بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

کرفس  Apium graveolens

TS364

​D'Elne

گیاهانی به ارتفاع متوسط و افراشته تولید کرده که دمبرگ­ ها به صورت فشرده در کنار هم رشد می­ کنند. رنگ برگ­ ها سبز روشن و دمبرگ­ ها گرد و بسیار ترد هستند. جهت برداشت در زمستان باید از سرما محافظت شود. کشت به صورت مستقیم یا نشاکاری امکان پذیر است که زمان مناسب انتقال نشاء وقتی است که گیاهان به ارتفاع 20-15 سانتی­ متر رسیدهاند. فاصله مناسب جهت کشت 50×25 سانتی متر است. برای رشد بهتر بعد از نشاکاری، بهتر است ریشه­ ها و برگ ها قبل از انتقال هرس شوند.  

TS366

Verde da Taglio
sel. Napoletano

رقمی ایتالیایی که تولید گیاهان قوی و مقاوم با عطر فراوان می ­کند. مقاومت بالایی به سرما داشته و بعد از برداشت مجددا سریعا رشد می­ کند.

bottom of page