top of page
بهترین بذرها ​
برای بهترین تولیدکنندگان

کدو حلوایی Cucurbita moschata

TS378

​Piena Lunga di Napoli

رقمی رونده با عملکرد بالا که تولید میوه­ های سیلندری به طول 60 سانتی ­متر و به وزن 20-15 کیلوگرم می­ کند. رنگ میوه سبز تیره بوده و دارای نوارها و لکه­ های خاکستری رنگ در سطح پوست میوه می ­باشد. رنگ گوشت میوه پرتقالی بوده و حفره بذر کوچکی دارد.

TS377

Tonda di Napoli
o Musquée de Provence

رقمی رونده با عملکرد بالا که تولید میوه­ های گرد و پهن به وزن 15 کیلوگرم می­ کند. میوه ها دارای شیار های عمیق بوده و رنگ گوشت میوه پرتقالی می ­باشد.

 

TS380

​Lunga da pergola (legenaria)

رقمی رونده با میانگره ­های کوتاه و برگ ­های نرم و قلبی شکل می ­باشد. تولید میوه ­های دراز به رنگ سبز می ­کند.

bottom of page